§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z zasobów witryny internetowej wody.isok.gov.pl (zwanego dalej HYDROPORTALEM) w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników serwisu oraz Administratora HYDROPORTALU.
 2. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem HYDROPORTALU w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§2. USŁUGI INFORMACYJNE

 1. Prezentowane w HYDROPORTALU dane mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych oraz roszczeń prawnych.
 2. Szczegółowa instrukcja dotycząca korzystania z zasobów HYDROPORTALU dostępna jest pod adresem wody.isok.gov.pl/imap_kzgw w zakładce “Pomoc”.

§3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z HYDROPORTALU w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownicy HYDROPORTALU wykorzystujący publikowane w nim informacje, niezależnie od sposobu ich utrwalenia, zobowiązani są do poinformowania o źródle pozyskania informacji (wody.isok.gov.pl) oraz podania daty pobrania informacji.
 3. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w HYDROPORTALU na własną odpowiedzialność.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do HYDROPORTALU z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania systemu informatycznego wynikające z nieuprawnionych działań użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do HYDROPORTALU na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej HYDROPORTALU.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych informacji zamieszczonych w HYDROPORTALU. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wykluczona.
 4. Użytkownik korzystający z HYDROPORTALU oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem HYDROPORTALU i akceptuje jego warunki.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z HYDROPORTALU, w tym podanie swoich danych osobowych w związku przesyłaniem zgłoszeń lub uwag na adres wskazany w witrynie internetowej wody.isok.gov.pl, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu zapewnienia funkcjonalności HYDROPORTALU.

RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W związku z tym informujemy Państwa, że przetwarzamy dane zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Czytaj więcej…