Wstępna ocena ryzyka powodziowego

Wstępna ocena ryzyka powodziowego

Dodany:13.05.2013,

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą Powodziową, za przygotowanie których, zgodnie z ustawą Prawo wodne, odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Głównym celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli rzek które stwarzają znaczące ryzyko powodziowe.

Dla rzek wskazanych w WORP zostaną wykonane, do dnia 22 grudnia 2013 r., dokładne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Na każdym płynącym cieku możemy zaobserwować zjawisko wezbrania powodziowego. Nie oznacza to, że dla każdego cieku istnieje potrzeba wykonywania bardzo kosztownych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

W związku z tym wstępna ocena ryzyka powodziowego wykonywana jest w celu identyfikacji rzek stwarzających największe zagrożenie - kwalifikujących się do wykonania map zagrożenia powodziowego. Wybór rzek do mapowania dokonuje się wg specjalnie opracowanej metodyki, przeprowadzając analizy wszelkich dokumentów zawierających informacje o powodziach historycznych (tych, które już się zdarzyły) i prawdopodobnych (tych, które mogą zdarzyć się w przyszłości). Każdy wstępnie zidentyfikowany obszar zagrożony powodzią jest następnie poddawany analizie według kryteriów zawartych w metodyce. Suma punktów z poszczególnych kryteriów decyduje o tym, czy dany obszar zostanie zakwalifikowany do wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego została już ukończona, a jej wynik przedstawiony jest na rysunku poniżej. W ramach projektu ISOK, do końca roku 2013, wykonane zostaną mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla 253 rzek o łącznej długości 14 481 km.

 

Warto zauważyć, że wynik wstępnej oceny ryzyka powodziowego służy tylko do wskazania rzek, dla których zostaną opracowane dokładne mapy. Zatem obszary wyznaczone w WORP nie stanowią podstawy do planowania przestrzennego i wydawania decyzji lokalizacyjnych czy pozwoleń na budowę. Takie funkcje będą pełnić dopiero mapy zagrożenia powodziowego.

 

Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego dostępny jest na stronie KZGW: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html

Konsorcjant odpowiedzialny za realizację: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (w konsultacji z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej)

Wykonawca: IMGW-PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, We Wrocławiu.

Zakończono realizację produktu.