System zarządzania NMT (SZNMT)

System zarządzania NMT (SZNMT)

Dodany:13.05.2013,

SZNMT przeznaczony jest przede wszystkim do zarządzania przestrzennymi danymi fotogrametrycznymi, pozyskanymi i wykorzystywanymi w projekcie ISOK, które stanowią referencyjne źródło danych wysokościowych do celów modelowania hydraulicznego i tworzenia map zagrożenia powodzią oraz map ryzyka powodzi. Głównymi produktami fotogrametrycznymi, które stanowią bazę danych SZNMT są produkty realizowane przez GUGIK w ramach projektu ISOK, czyli:

  • chmura punktów LIDAR,
  • numeryczny model terenu w strukturze GRID,
  • numeryczny model pokrycia terenu w strukturze GRID.


Chmura punktów LIDAR dla fragmentu Wrocławia


SZNMT w swojej bazie danych gromadzi również dane dotyczące pozostałych produktów fotogrametrycznych takich, jak: ortofotomapa (m.in. pozyskiwana w ramach projektu ISOK), zdjęcia lotnicze, dane numerycznego modelu terenu pochodzące z innych projektów, dotyczących obszaru całej powierzchni Polski i stanowiących uzupełnienie danych tworzonych na podstawie skaningu laserowego LIDAR. Wszystkie dane prowadzone w SZNMT stanowią państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (pzgik) i są przechowywane w strukturze zgodnej z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1571).

Zarządzanie danymi fotogrametrycznymi w SZNMT realizowane jest poprzez właściwe wsparcie wszystkich procesów biznesowych związanych z obsługą danych fotogrametrycznych w pzgik, do których należą:

  • obsługa zleceń i zgłoszeń prac geodezyjnych na dostarczenie produktów fotogrametrycznych (m.in. w zakresie zleceń Głównego Geodety Kraju) oraz zgłoszeń prac geodezyjnych dla prac zgłaszanych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • zarządzanie jakością danych fotogrametrycznych, zarządzaniem modelem jakości oraz obsługą zgłoszeń błędów,
  • aktualizacja baz danych: włączanie i wyłączanie danych fotogrametrycznych do / z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • udostępnianie danych odbiorcom danych bezpośrednio z SZNMT oraz za pośrednictwem usług sieciowych danych przestrzennych dostępnych w serwisie Geoportal.gov.pl.

 

SZNMT jest jednym z wielu systemów dziedzinowych funkcjonujących w GUGiK w ramach jednej wspólnej architektury informatycznej, zbudowanej w oparciu o standardy SOA (Service Oriented Architecture). Poprzez szynę usług SOA System Zarządzania NMT zintegrowany jest z usługą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP w zakresie obsługi wniosków o udostępnianie danych pzgik, zapytań o dane pzgik, obsługi zleceń i zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących produktów fotogrametrycznych. Za pośrednictwem szyny usług SZNMT dostarcza również produkty fotogrametryczne oraz ich metadane na potrzeby publikacji z wykorzystaniem usług sieciowych w portalu branżowym, krajowym i INSPIRE, które są dostępne w serwisie Geoportal.gov.pl.

Zastosowane podczas budowy Systemu Zarządzania NMT rozwiązania informatyczne ułatwiają i przyspieszają dostęp do danych gromadzonych w bazie danych SZNMT dla wszystkich obywateli, jednostek administracji publicznej, konsorcjantów projektu ISOK i wszystkich zainteresowanych wykorzystywaniem danych fotogrametrycznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Konsorcjant odpowiedzialny za realizację: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Zakończono realizację produktu