System informatyczny ISOK

System informatyczny ISOK

Dodany:13.05.2013,

Podstawowym celem Systemu informatycznego ISOK jest wsparcie osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, a także wspomaganie podejmowania decyzji w przypadku wystąpienia groźnych zdarzeń.

System ISOK będzie składał się z kilku komponentów logicznych, będzie elementem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz będzie intensywnie wykorzystywał dane referencyjne udostępniane przez GUGiK

System ISOK wyposażony będzie w Portale służące do zaawansowanej prezentacji informacji i danych przestrzennych (map) pochodzących z różnych źródeł (wytworzonych w systemie, a także pochodzących ze źródeł zewnętrznych).

W Systemie ISOK będą prezentowane m.in. wstępna ocena ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Ponadto w Systemie będą publikowane dane geoprzestrzenne związane z zagrożeniami meteorologicznymi i innymi. Dzięki tym danym, a także danym dodatkowym (np. ostrzeżenia PSHM, komunikaty, dane tabelaryczne, wykresy) możliwa będzie szybka identyfikacja skali zagrożenia oraz zasięgu jego oddziaływania, co może wspierać podejmowanie odpowiednich działań przygotowawczych i ratowniczych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami system ISOK będzie składał się z Węzła Centralnego obsługującego wszystkich odbiorców danych i usług na wszystkich szczeblach administracji w państwie, Węzła KZGW Systemu Informatycznego Gospodarki Wodnej (SIGW) oraz Centrum Zapasowego. Węzeł Centralny zlokalizowany w IMGW jest kluczowym elementem tworzonego Systemu,

Węzeł centralny będzie pełnić rolę Krajowego Katalogu Metadanych, który umożliwi użytkownikom systemu ISOK wyszukiwanie informacji dziedzinowych według zadanych kryteriów oraz pozwali na współpracę z katalogiem metadanych podobnych systemów działających w Europie.

W węźle centralnym będzie również ustanowiony Krajowy Portal ISOK, który umożliwi obywatelom i urzędom (niezaangażowanym bezpośrednio w realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym) dostęp do informacji o charakterze zagregowanym oraz do wyselekcjonowanej informacji o charakterze szczegółowym w momencie wystąpienia zdarzenia kryzysowego.

Jednym z kluczowych elementów systemu będzie moduł przetwarzania danych odpowiadający za wytwarzanie produktów na podstawie danych zgromadzonych w systemie oraz danych udostępnianych przez środowiska zewnętrzne. Produkty tego modułu będą również udostępniane innym systemom poprzez standardowe usługi zgodne z interfejsami WMS, WFS i inne usługi.

System będzie wyposażony w narzędzia (aplikacje) wspomagające rutynowe i incydentalne zadania związane z zarządzaniem, aktualizacją, przetwarzaniem i udostępnianiem danych (na przykład informacje o stanie danego zagrożenia, przeprowadzanie wymaganych analiz z wykorzystaniem informacji geoprzestrzennej, generowanie raportów). Istotną cechą systemu będzie udostępnianie usług sieciowych w architekturze SOA (Service Oriented Architecture) oraz usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE.

 

System ISOK powiązany jest z innymi systemami: Systemem Obsługi Klienta (IMGW), Geoportalem (GUGiK), Uniwersalnym Modułem Mapowym (GUGiK), Systemem Ewidencji Kontroli Obiektów Piętrzących (IMGW),  systemem IT-GIS OKI (KZGW/RZGW), Systemem informatycznym dla potrzeb Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KZGW) oraz Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (MAiC).

 

Konsorcjant odpowiedzialny za realizację: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB

Termin zakończenia: 2018 r.