Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych

Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych

Dodany:13.05.2013,

Na potrzeby budowy systemu ISOK, stanowiącego w zamyśle kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie kryzysowe w kraju, przeprowadzona została identyfikacja systemów informacyjnych będących w dyspozycji instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie różnego rodzaju zagrożeń i reagowanie w sytuacjach kryzysowych (z wyłączeniem zagrożeń militarnych i terrorystycznych).

Proces identyfikacji krajowych systemów informacyjnych podporządkowany był opracowaniu katalogu systemów informacyjnych istotnych dla ISOK. Identyfikacja ta dotyczy w szczególności systemów informacyjnych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i innych systemów dziedzinowych związanych z obszarem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w państwie, będących w dyspozycji różnych instytucji i podmiotów.

W wyniku realizacji prac identyfikacyjnych oraz analiz i opracowania uzyskanych wyników badawczych, powstały:

  1. raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych wraz z katalogiem zidentyfikowanych systemów informacyjnych umożliwiających zbieranie, przetwarzanie, dystrybucję i przechowywanie danych istotnych dla ISOK;
  2. katalog krajowych projektów realizowanych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego istotnych dla ISOK;
  3. zestaw wytycznych do projektowania ISOK wynikających z wykonanej identyfikacji systemów informacyjnych.

 

Konsorcjant odpowiedzialny za realizację: Instytut Łączności - PIB 

Zakończono realizację produktu.