Ortofotomapa cyfrowa

Ortofotomapa cyfrowa

Dodany:13.05.2013,

W ramach Projektu zostanie opracowana wysokorozdzielcza cyfrowa ortofotomapa dla obszaru około 15 000 km². Ortofotomapa zostanie opracowana dla wszystkich miast wojewódzkich i obszarów metropolitalnych, a także dla obszarów zurbanizowanych, szczególnie narażonych na wystąpienie nadzwyczajnych zagrożeń oraz dla których wystąpienie zagrożenia pociąga za sobą największe skutki dla obywatela i przedsiębiorcy.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych ortofotomapa zostanie poddana odpowiednim procedurom kontroli jakości właściwym dla materiałów i danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fragment ortofotomapy Wrocławia


W rezultacie działań wykonanych w ramach niniejszego Projektu powstanie wysokorozdzielcza cyfrowa ortofotomapa, która zostanie uzupełniona danymi zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W efekcie powstanie cyfrowa ortofotomapa dla pełnego pokrycia obszaru lądowego Polski będąca jednym z materiałów źródłowych dla pozyskiwania danych topograficznych, wykonania map, warstwą referencyjną i analityczną w systemie ISOK.

 

Konsorcjant odpowiedzialny za realizację: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Zakończono realizację produktu

 
Słowa kluczowe: