Materiały prasowe

Informacja Prasowa – O Projekcie ISOK

Dodany:28.11.2012,
ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami) będzie pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie kompleksowym systemem informatycznym, zawierającym pełne dane o terenach zagrożonych powodzią.

W systemie znajdować się będą bazy danych o infrastrukturze, czyli specjalnie opracowane mapy pokazujące tereny nieobwałowane podlegające zalewaniu przez powodzie oraz tam gdzie wały istnieją – tereny które mogą być zalane w przypadku przerwania obwałowań. W systemie będą także mapy, na których przedstawiona zostanie wycena strat, jakie mogą wystąpić na danym terenie, w przypadku zalania wodami powodziowymi. Dodatkowo społeczeństwo uzyska informacje o zagrożeniach zjawiskami meteorologicznymi np. o wysokiej i niskiej temperaturze, mgle, silnych wiatrach, itp.

Projekt ISOK będzie jednolitym systemem informatycznym, gotowym do powszechnego użycia celem osłony społeczeństwa, gospodarki, dziedzictwa kulturowego i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, a także wspomagającym podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia groźnych zdarzeń.

Poprawi bezpieczeństwo obywateli dzięki opracowaniu i wdrożeniu skutecznego systemu zarządzania kryzysowego.

System informatyczny ISOK będzie także skutecznym narzędziem dla władz lokalnych odpowiedzialnych za przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Udostępni dostęp do najbardziej aktualnych danych o zjawiskach, które mogą oddziaływać na dany teren.

Projekt obejmuje obszar całego kraju (ponad 14,5 tys. km rzek) i jest jednocześnie wdrożeniem dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

W projekcie wykorzystuje się najnowsze technologie XXI wieku w pozyskiwaniu danych geodezyjnych oraz w określaniu zagrożeń z wykorzystaniem modeli matematycznych.

Aby taki system mógł funkcjonować, musi składać się z zaawansowanej infrastruktury IT, dostosowanej do potrzeb projektu oraz specjalnej aplikacji użytkownika. Dane zawarte w bazach ISOK będą dostępne bezpłatnie dla każdego zainteresowanego, poprzez specjalnie stworzony serwis internetowy.

Podstawowe informacje merytoryczne, takie jak mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożeń meteorologicznych i mapami innych zagrożeń powstaną do końca roku 2013. Natomiast budowa systemu informatycznego zostanie ukończona w grudniu 2014 roku. Po roku 2015 system będzie dodatkowo zawierał szczegółowe plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

Wartością samą w sobie jest pozyskanie w ramach projektu bardzo dokładnych danych geodezyjnych o terenie, przydatnych nie tylko w projekcie, ale także dla pozostałych dziedzin gospodarki.

Budowa ISOK realizowana jest przez konsorcjum złożone z kluczowych instytucji państwowych:

  • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (lider konsorcjum),
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy;
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
  • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy;
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Większość zadań wykonywanych jest przez pracowników IMGW PIB – ekspertów w dziedzinie hydrologii, modelowania, meteorologii. Pozostali konsorcjanci oddali do dyspozycji specjalistów w dziedzinach: geodezji i kartografii, informatyki oraz gospodarki wodnej.

Projekt „Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kwotą w wysokości 204 mln zł. Budżet państwa finansuje budowę systemu w kwocie 36 mln zł, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 60 mln zł. Łącznie wartość projektu to kwota w wysokości 300 mln zł.

 

Kalendarium projektu:

2010 – rozpoczęcie prac nad wstępną oceną ryzyka powodziowego (WORP) przez zespoły centrów modelowania powodziowego IMGW PIB – szczegółowa analiza określająca najbardziej zagrożone rzeki kraju na podstawie danych historycznych

22 grudnia 2011 – zakończenie prac nad WORP- uzyskane wyniki umożliwiają wykonanie kolejnego etapu prac – tworzenia map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego

31 grudnia 2013 – zakończenie prac nad mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka powodziowego, mapami zagrożeń meteorologicznych, mapami innych zagrożeń

31 grudnia 2014 – zakończenie prac nad systemem informatycznym ISOK, uruchomienie systemu.

 

 
Pliki do pobrania: