Materiały prasowe

Informacja Prasowa – informacje o konsorcjum

Dodany:28.11.2012,
Budowa „Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)” realizowana jest przez konsorcjum złożone z kluczowych instytucji państwowych:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – Lider projektu

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Prezesowi KZGW podlega 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, których dyrektorzy są także organami administracji rządowej w sprawach gospodarowania wodami w regionach wodnych. Do obowiązków Prezesa KZGW należy wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE), planów gospodarowania wodami, programów wodno-środowiskowych oraz warunków korzystania z wód. Prezes odpowiada za utrzymanie większości wód powierzchniowych w Polsce. Odpowiada także za wdrożenie Dyrektywy Powodziowej (2007/60/WE), w tym za przygotowanie do grudnia 2011 r. wstępnej oceny ryzyka powodziowego i do grudnia 2013 r. map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Produkty te są przedmiotem realizacji w projekcie ISOK. Prezes KZGW ma także obowiązek wykonania do grudnia 2015 r. planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB

Instytut Meteorologiczny Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), którego początki działalności sięgają roku 1919, jest jednostką badawczo-rozwojową. Wśród podstawowych zadań Instytutu wymienić należy prowadzenie prac naukowo- badawczych oraz służb publicznych na rzecz społeczeństwa, gospodarki i środowiska w zakresie osłony hydrologiczno-meteorologicznej, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych, gospodarki ściekowej i innych. Swoje zadania Instytut realizuje za pośrednictwem Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej i Służby Technicznej Kontroli Zapór, współpracujących ściśle z wyspecjalizowanymi komórkami naukowymi. Obok działalności badawczej i rozwojowej Instytut realizuje szereg prac wdrożeniowych, utrzymuje sieć obserwacyjno-pomiarową, opracowuje prognozy i ekspertyzy. IMGW-PIB jest członkiem Światowej Organizacji Meteorologicznej oraz innych wyspecjalizowanych organizacji ONZ. Zadania statutowe IMGW-PIB dotyczą prognozowania i wczesnego ostrzegania o zjawiskach i katastrofach naturalnych, występujących w atmosferze
i hydrosferze, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia i życia ludzi i ich mienia.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) jest urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

 • nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
 • pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania;
 • prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
 • ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz współpracuje z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu systemów informacji geograficznej;
 • współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami  międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
 • inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie;
 • nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych
 • oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów;
 • realizuje zadania w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej, nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • opracowuje wytyczne dotyczące powszechnej taksacji nieruchomości i nadzoruje jej przebieg, opracowuje zasady dotyczące uzgodnień co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralny punkt dostępu do usług (wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania) w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury;
 • prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory;
 • odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

 

Instytut Łączności – PIB

 

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB), prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki, w tym z zakresu planowania i projektowania sieci telekomunikacyjnych, systemów radiokomunikacyjnych, szerokopasmowych sieci dostępowych i sieci optycznych, bezpieczeństwa sieci i usług, zarządzania sieciami, projektowania metod komputerowych dla wspomagania decyzji i metod zarządzania wiedzą, kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, sieci i systemów, oprogramowania dla telekomunikacji i technik informacyjnych, optoelektroniki, rozwoju systemów łączności specjalnej, szczególnie ważnej dla bezpieczeństwa państwa. Instytut realizuje projekty badawcze finansowane ze środków krajowych i unijnych, projekty badawcze i wdrożeniowe na rzecz podmiotów gospodarczych, projekty międzynarodowe, usługi badawcze i certyfikacyjne wykonywane w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji oraz działalność ekspercką i doradczą na rzecz administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozpoczęło działalność 2 sierpnia 2008 roku na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Jego utworzenie jest znaczącym krokiem w budowaniu efektywnego i kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w sprawach zarządzania kryzysowego, zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Do podstawowych zadań RCB należy dokonywanie analizy występujących w danym momencie zagrożeń, na podstawie informacji i danych uzyskiwanych ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz na podstawie danych uzyskiwanych od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach.

 

 
Pliki do pobrania: