Mapy innych zagrożeń

Mapy innych zagrożeń

Dodany:13.05.2013,

W projekcie ISOK powstaną mapy innych zagrożeń, które będą przedstawiać skalę wystąpienia zagrożenia oraz potencjalnego ryzyka obliczonego na podstawie analizy materiałów historycznych i bieżących. W szczególności będą wykorzystywane modele COSMO i ALADIN. Powstaną mapy dla pięciu zagrożeń:

 1. Mapa zagrożenia dla życia i zdrowia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne
  Mapa zagrożenia dla zdrowia i życia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne i społeczną wrażliwość na zagrożenia będzie miała charakter operacyjny i będzie przedstawiała prognozowaną wartość kompleksowego wskaźnika biometeorologicznego na 12h, 36h czyli na dwa najbliższe południa i obejmowała obszar całej  Polski.

  W ramach realizacji mapy powstaną również mapy historyczne.

 2. Mapa ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
  Mapa ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi będzie miała charakter operacyjny i będzie uszczegółowieniem map ryzyka powodziowego. Mapa będzie obrazować zagrożenie wynikające z przerwania pracy ujęć wód/urządzeń zaopatrzenia w wodę znajdujących się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Uszczegółowieniu będą podlegać wybrane ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, których funkcją jest zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub do celów socjalno-bytowych i potrzeby produkcyjne, gdzie woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi. Zagrożenie wynikające z przerwania pracy ujęcia wód uwzględniać będzie:

  a) uniemożliwienie poboru wody z uwagi na zatopienie ujęcia i/lub urządzenia zaopatrzenia w wodę,
  b) możliwość skażenia wody substancjami, mogącymi wpłynąć na jakość ujmowanej wody w wyniku poważnej awarii przemysłowej.

  Operacyjna informacja nt. sytuacji hydrologicznej w pobliżu ujęć wód pozwoli na ocenę zagrożenia od strony rzeki i podejmowanie działań nie tylko w trakcie sytuacji kryzysowej, ale również działań zapobiegawczych i przywracających sprawność techniczną w fazie odbudowy ujęć wód.

 3. Mapa zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne
  Celem mapy zanieczyszczeń powietrza z uwagi na zagrożenia meteorologiczne jest prezentacja zagrożenia zanieczyszczeń powietrza z uwagi na występujące czynniki meteorologiczne. W Polsce do najbardziej powszechnych niepożądanych zdarzeń  należą:

  a) ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń pyłowych, dwutlenku  siarki, dwutlenku azotu, w chłodnej porze roku,
  b) ponadnormatywne stężenie ozonu, w ciepłej porze roku.

 4. Mapa poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne
  Mapa ryzyka poważnej awarii przemysłowej z uwagi na zagrożenia meteorologiczne  będzie prezentować przestrzenny zasięg stopnia ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w ZZR i ZDR oraz zakładach „niesevesowskich” z uwagi na zagrożenia meteorologiczne. Mapa stanowić będzie element systemu informacji geograficznej, który umożliwi szybkie i skuteczne wykonanie zawansowanych analiz przestrzennych w dziedzinie zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi. W ramach tej mapy powstaną mapy statyczne i operacyjne.

 5. Mapa zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne
  Mapa ryzyka zakłóceń w sieci elektroenergetycznej z uwagi na zagrożenia meteorologiczne ma odzwierciedlać poziom ryzyka czyli prawdopodobieństwo pojawienia się niepożądanych zdarzeń - zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych mogących wystąpić w wyniku ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować przerwy w przesyle i dostawie energii elektrycznej do odbiorców i/lub straty w infrastrukturze technicznej.


Konsorcjant odpowiedzialny za realizacje: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB

Planowany termin: Zakończono opracowanie map historycznych i algorytmów automatycznego tworzenia map operacyjnych. Termin implementacji i udostępnienia map użytkownikom zależny jest od daty uruchomienia systemu informatycznego ISOK.