Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000

Dodany:13.05.2013,

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 to kompleksowy system informacji przestrzennej zwierający aktualny obraz sieci hydrograficznej oraz podział hydrograficzny obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 jest kompatybilnym rozwinięciem i uszczegółowieniem Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000. Na sieć hydrograficzną ujętą przez Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 składają się cieki naturalne i sztuczne, jeziora, sztuczne zbiorniki wodne istotne dla gospodarki wodnej oraz kształtowania stosunków wodnych, dające się precyzyjnie przedstawić w docelowej skali opracowania.

Podział hydrograficzny ujęty na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 składa się ze zlewni cieków naturalnych i sztucznych, zlewni jezior i sztucznych zbiorników wodnych istotnych dla gospodarki wodnej oraz kształtowania stosunków wodnych, zlewni obszarów bezodpływowych. Wyznaczone zostały granice zlewni elementarnych i działy wodne wszystkich rzędów na podstawie NMT (Numeryczny Model Terenu), mapy topograficznej oraz ortofotomapy. Zbiór informacji o obiektach hydrograficznych zapisany jest w postaci wektorowych warstw tematycznych wraz z relacyjną bazą danych.

 

Konsorcjant odpowiedzialny za realizację: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Wykonawca: MGGP S.A., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Zakończono realizację produktu.