Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)

Dodany:04.05.2013,

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) jest urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

 • nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
 • pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania;
 • prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
 • ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz współpracuje z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu systemów informacji geograficznej;
 • współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
 • inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii  oraz w krajowym systemie informacji o terenie;
 • nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów;
 • realizuje zadania w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej, nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • opracowuje wytyczne dotyczące powszechnej taksacji nieruchomości i nadzoruje jej przebieg, opracowuje zasady dotyczące uzgodnień co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralny punkt dostępu do usług (wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania) w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury;
 • prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory;
 • odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 
 
Adres strony www: