FAQ
Jakie są podstawowe cele projektu ISOK?

Podstawowym celem Projektu jest stworzenie systemu dla poprawienia osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która stanowić będzie narzędzie do zarządzania kryzysowego. W szczególności system będzie obejmował dane na temat zagrożeń związanych z nadzwyczajnymi zjawiskami atmosferycznymi, hydrologicznymi i technologicznymi.

 
 
Jakie są korzyści związane z realizacją projektu ISOK?
Podstawowymi korzyściami jakie osiągnie się z wdrożenia projektu ISOK jest:
  • Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, odpowiedzialnej za skuteczne zarządzanie ryzykiem powodziowym i zarządzanie kryzysowe,
  • Ograniczenie strat spowodowanych występowaniem zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, środowiska i dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej.
  • Usprawnienie procesu planowania przestrzennego,
  • Świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych odnośnie do ich lokalizacji.
  • Aktualizacja i uzupełnienie referencyjnych baz danych niezbędnych do celów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • Zapewnienie dostępu do danych wszystkim zainteresowanym - system umożliwi wypełnienie założeń Dyrektywy Powodziowej, w zakresie informowania zarówno zwykłych obywateli, jak również przedsiębiorców o zagrożeniu i ryzyku powodziowym,
 
 
Do kogo kierowane są rezultaty projektu ISOK?

Bezpośrednimi odbiorcami rezultatów Projektu będą instytucje odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. W szczególności dotyczy to Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, zajmujących się kwestiami ochrony przed powodzią i innymi zagrożeniami oraz reagowaniem kryzysowym. Rozwiązanie informatyczne ISOK znacznie poprawi możliwości zarządzania kryzysowego. Projekt wprowadza nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne, usprawniając funkcjonowanie jednostek zarządzania kryzysowego każdego szczebla administracji państwowej, a także zwiększając dostęp ludności i przedsiębiorstw do informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia, wprowadzając interoperacyjność służb i jednostek administracji.

 
 
Czym będzie system ISOK?

Budowa systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa społeczeństwa oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zagrożeń naturalnych, technologicznych i synergicznych. Szczególny nacisk przy tworzeniu systemu położono na wspomaganie zarządzania ryzykiem powodziowym, co służyć będzie zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zjawiska powodzi w Polsce. Będzie to możliwe dzięki wyznaczeniu obszarów zagrożonych powodzią i ograniczaniu ekspansji gospodarczej na tych obszarach. Docelowo, projekt ma na celu konsolidację informacji o zagrożeniach i umieszczenie ich w profesjonalnym systemie informatycznym, wykorzystującym zintegrowaną bazę danych oraz nowoczesny moduł rozpowszechniania informacji do końcowych użytkowników. System ma zapewnić dostęp do tych informacji zarówno dla administracji jak i indywidualnego obywatela. Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ma przyczynić się do rozwiązania bądź zminimalizowania problemów zarządzania kryzysowego w Polsce.

 
 
Co zyskuje społeczeństwo dzięki projektowi ISOK?

Projekt ISOK to projekt dla społeczeństwa. Stworzony system ma w zasadniczej mierze wpłynąć na:

  • Ograniczanie strat spowodowanych występowaniem groźnych zjawisk, w szczególności powodzi, dla życia i zdrowia ludzi, środowiska i dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej,
  • usprawnienie działania jednostek administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa,
  • umożliwienie świadomego podejmowania decyzji inwestycyjnych odnośnie do ich lokalizacji.

Dodatkowo Projekt w istotny sposób wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

 
 
Dzięki projektowi Polska wypełnia nałożone w traktacie akcesyjnym dyrektywy unijne?

Tak, Projekt ISOK pozwoli wypełnić wymogi Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwanej Dyrektywą Powodziową, która weszła w życie 26 listopada 2007 r. Nakłada ona na Państwa Członkowskie obowiązek przygotowania dokumentów planistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zapewnienia społeczeństwu dostępu do ich wyników. W ramach projektu zostanie opracowana wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Realizacja systemu ISOK umieści Polskę w szeregu krajów, które w nowoczesny sposób zarządzają bezpieczeństwem własnego społeczeństwa i gospodarki oraz skutecznie minimalizują ryzyko spowodowane wystąpieniem katastroficznych zjawisk naturalnych.

Realizacja Projektu stanowić będzie również istotny postęp we wdrażaniu Dyrektywy INSPIRE. Projekt przyczynia się także do poprawy pozycji Polski wśród krajów UE spełniając tym samym m.in. wymogi celu 6 POIG przyczyniając się do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Proponowany Informatyczny System ISOK będzie ważnym elementem w tworzeniu elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli, uwzględniając specyfikę usług dla osób niepełnosprawnych i turystów zagranicznych (język), przedsiębiorstw i środowiska. Budowa Numerycznego Modelu Terenu (NMT) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) ma wybitnie wymiar strategiczny, długofalowy. Są to bazy danych zawierające dane o charakterze referencyjnym, które są niezbędne w nowoczesnym planowaniu przestrzennym, w gospodarce komunalnej, w systemie ubezpieczeń, dla wielu służb (GOPR, TOPR), w projektowaniu infrastruktury drogowej i wielu innych.