Baza danych obiektów topograficznych (BDOT)

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT)

Dodany:13.05.2013

W zakresie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) w ramach Projektu planowana jest analiza, aktualizacja, pozyskanie, przetworzenie i udostępnienie informacji przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10000. Udostępnieniu dla systemu ISOK, w efekcie realizacji Projektu oraz innych projektów i bieżących zasobów pozostających w kompetencjach służby geodezyjnej i kartograficznej podlegać będzie BDOT pokrywająca w określonym zakresie informacyjnym cały obszar kraju.

Baza Danych Obiektów Topograficznych na potrzeby Projektu dostarczy wiarygodnych, spójnych informacji o przestrzeni kraju między innymi w następujących warstwach informacyjnych:

  • sieci dróg i kolei,
  • sieci cieków,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • budowle i urządzenia,
  • kompleksy pokrycia terenu,
  • kompleksy użytkowania terenu,
  • inne obiekty przestrzenne.

Przyjęte rozwiązania technologiczne zakładają wykorzystanie w stopniu maksymalnym danych źródłowych pochodzących z bazy danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, ortofotomapy cyfrowej, zaktualizowanych danych z opracowanych w latach poprzednich baz danych topograficznych (TBD) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych dla poszczególnych województw, danych z baz PRG, PRNG oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez gminy. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości produkt zostanie poddany odpowiednim procedurom kontroli jakości właściwym dla materiałów i danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. BDOT w efekcie będzie stanowiła spójną, zharmonizowaną, opartą na jednolitym modelu danych, referencyjną bazę danych dla ISOK, ale również dla innych baz danych tematycznych oraz specjalistycznych i branżowych systemów informacji przestrzennej, niezbędnych dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej w tym dla podejmowania działań bieżących o charakterze zarządczym, planowania i programowania strategicznego.

 

Konsorcjant odpowiedzialny za realizację: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Zakończono realizację produktu.